مشاوره حقوقی در زمینه قوانین کار

مشاوره حقوقی در زمینه قوانین تامین اجتماعی

تنظیم دادخواست مطابق قوانین و ضوابط کار و تامین اجتماعی

طرح دعوی در دیوان عدالت اداری