• شرکت صبا صنعت صبح در زمینه پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی
 • شرکت پارس ارتفاع گستر در زمینه تجهیزات و لوازم حفاظت فردی در حوزه ریسک‌های ناشی از ارتفاع
 • گروه ایمن آسای شرق در زمینه بازرسی و ممیزی‌های نفتی
 • شرکت مهندسین مشاور پرشین گستر هوداک در زمینه خدمات مدیریت طرح و EPC
 • شرکت بهبود کار پایدار در زمینه مهندسی ارگونومی و فاکتورهای انسانی
 • انجمن ایمنی صنعتی دانشگاه کار در زمینه های علمی و آموزشی
 • انتشارات فن‌آوران در راستای چاپ و نشر کتب تخصصی HSE
 • نشریه الکترونیکی سکو – اولین نشریه تخصصی بازار کار HSE
 • شرکت آداک ایمن شو – در زمینه فروش تجهیزات حفاظت فردی
 • شرکت دیبا گستران
 • نشریه نوید ایمنی
 • شرکت پترو ایمن شریف
 • گروه مرزبان کیفیت دانش
 • IMQ ACADEMY
  • hamkaran