دهمین شماره نشریه سکو منتشر شد

 

سکو

دهمین شماره نشریه الکترونیکی سکو منتشر شد.

در این شماره میخوانیم:

تجزیه و تحلیل حادثه

آشنایی با فرایند

معرفی روش های کاربردی

نکات کلیدی

معرفی نرم افزارهای تخصصی

بررسی الگوهای بروز حوادث بر اساس داده کاوی

پاداش در ازای گزارش حادثه

معرفی همایش ها

لینک دانلود

sakuNo10 (2)