کتاب الکترونیکی ارزیابی خودمونی ریسک منتشر شد

نسخه ی اول کتاب ارزیابی خودمونی ریسک منتشر شد. کتاب ارزیابی خودمونی ریسک ( نویسنده: رضا عرب عامری)، یک کتاب الکترونیکی به زبان ساده در خصوص نحوه ی طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک در کسب و کار شماست. ارزیابی ریسک در حوزه های مختلف کاربردی بوده و از ارکان اصلی تاب آوری سازمانی می […]