شرخ خدمات شرکت در حوزه طراحی و مهندسی

شرکت SDM خدمات طراحی و مهندسی خود را در حوزه طراحی و مهندسی ایمنی به شرح زیر ارائه می نماید :

  • طراحی سیستم­های اعلام و اطفاء حریق و طراحی سیستم­های F&G
  • طراحی سیستم­های تهویه و کنترل دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی در خطوط تولید، تاسیسات و سایر حوزه های صنعتی
  • طراحی و اجرای سیستم های ایمنی و حفاظت در برابر آتش شامل سیستم­های عامل و غیر عامل حفاظت در برابر آتش و طراحی سیستم­های اعلام و اطفاء حریق
  • طراحی و تعیین معیارهای انتخاب و جانمایی تجهیزات و سیستم های ایمنی
  • طراحی سیستم های ایمنی در ساختمان های مسکونی، اداری و صنعتی بر پایه ارزیابی ریسک و مراجع بین المللی
  • طراحی سیستم های فعال کنترل و اطفاء آتش و تهیه طرح و برنامه واکنش در شرایط اضطراری
  • طراحی سیستم های روشنایی بر اساس استانداردهای طراحی محیط کار و حدود روشنایی مجاز
  • تهیه و تدوین کلیة دستورالعمل ها و آئین نامه‌ها و مقررات ایمنی و حفاظتی
  • مشاوره و طراحی کلیة سیستمهای پایش و مانیتورینگ
  • ارائه مشاوره فنی در خصوص بازرسی های ایمنی و ارزیابی ریسک تجهیزات و تاسیسات