راهنمای تدوین طرح سلامت، ایمنی و محیط زیست

راهنمای تدوین طرح سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE-PLAN)

گردآورنده: حامد متوصل

شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE

hseplan

چهاردهمین شماره ی نشریه سکو منتشر شد

در این شماره می خوانیم:

  • سیستم های مدیریتی ، آری یا خیر
  • مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک
  • تفاوت های اساسی میان استاندارد ISO 45001 و OHSAS 18001
  • مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000
  • جنگل های بارور زیر آب
  • همایش ها و سمینارهای مرتبط با HSE
  • شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE