راهنمای تدوین طرح سلامت، ایمنی و محیط زیست

راهنمای تدوین طرح سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE-PLAN)

گردآورنده: حامد متوصل

شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE

hseplan

چهاردهمین شماره ی نشریه سکو منتشر شد

در این شماره می خوانیم:

  • سیستم های مدیریتی ، آری یا خیر
  • مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک
  • تفاوت های اساسی میان استاندارد ISO 45001 و OHSAS 18001
  • مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000
  • جنگل های بارور زیر آب
  • همایش ها و سمینارهای مرتبط با HSE
  • شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE

تاثیر نوآوری در محل کار بر ایمنی و سلامت شغلی

images (1) تاثیر نوآوری در محل کار بر ایمنی و سلامت شغلی

نوآوری یک علم حائز اهمیت برای توسعه پایدار هر کشور است. نوآوری در محل کار تغییرات بنیادی در محیط کار به ارمغان می آورد، در نتیجه باعث افزایش سود شرکت­ها خواهد شد. با این حال، بسیاری از تحقیقات مربوط به نوآوری، در زمینه­ی توسعه محصول و یا بهبود فرایندها، بدون توجه به محل کار و نوآوری در خدمات متمرکز است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی مشکلات موجود در مطالعات قبلی، برای ایجاد زمینه­های بیش­تری در تحقیقات مربوط به تاثیر نوآوری در محل کار در ایمنی و سلامت شغلی می­باشد. این پژوهش از طریق بررسی گسترده­ی موارد چاپ شده انجام شده است. بدیهی است که تاثیر نوآوری در محل کار در بسیاری از مطالعات، با وجود اهمیت ایمنی محل کار و سلامت افراد، نادیده گرفته شده است. یافته­های حاصل از بررسی موارد چاپ شده نشان داده­اند که تفاوت نوآوری در محل کار، نسبت به نوآوری نوین توسعه­ی محصول به درستی مشخص نشده است و تحقیقات اندکی در زمینه­ی نوآوری در محل کار، به طور خاص، انجام شده اند. بنابراین، یافته­های این پژوهش، شکاف موجود در نوآوری در محل کار (نوآوری غیر فنی) مانند سازمان محیط کار، طرح محل کار، مدیریت منابع انسانی، تغییرات مدیران ارشد، مشارکت کارگران، سیاست و آموزش را بررسی می­کنند. از این رو، در این پژوهش تاثیر نوآوری در محل کار در ایمنی و سلامت شغلی، مورد بررسی  قرار می­گیرد.

کلمات کلیدی: روابط صنعتی، تاثیر نوآوری، توسعه پایدار، ایمنی و سلامت محل کار، نوآوری در محل کار.

ترجمه: محمد ابراهیم کهکشان

شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE