ارزیابی انطباق با الزامات ایمنی و بهداشت

موارد مهم مرتبط با ارزیابی انطباق با الزامات قانونی را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.
برای فهم بیشتر موضوع، یک نمونه فرم تکمیل شده نیز پیوست شده است.

ویدئوی آموزشی ارزیابی انطباق با الزامات ایمنی
ارزیابی انطباق تکمیل شده

۳- تعاریف
۳-۱- الزامات قانونی: عبارت است از کلیه قوانین و مقررات و استانداردهای بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی که توسط مراجع قانونی و سازمان‌های ذی‌ربط (سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت صنایع و …) تدوین شده است.
۳-۲- سایر الزامات: عبارت است از الزاماتی که به عنوان الزام قانون نبوده و سازمان خود را ملزم به رعایت آن‌ها می‌نماید. این الزامات می‌تواند شامل توافقنامه‌های منعقد شده با طرف‌های ذینفع، آیین‌نامه، بخش‌نامه‌ها و … باشد.
۳-۳- ارزیابی انطباق با قوانین: مفهوم از ارزیابی این است که چه تعداد از جنبه‌ها و اثرات و خطرات و پیامدها مرتبط با هر قانون بوده و از مجموع قوانین مرتبط چه مقدار رعایت شده است.

۵-۱- کلیات
به طور کلی قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مرتبط و قابل اعمال شامل شناسایی و دستیابی به قوانین و مقررات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی، ارزیابی انطباق با قوانین و بروزرسانی قوانین می‌باشد.
۵-۲- شناسایی و دستیابی به قوانین و مقررات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی
در ابتدای هر سال اعضای کارگروه‌های تخصصی HSE الزامات قانونی مورد نیاز مرتبط با مسائل بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی مربوط به حوزه خود را از طریق اتوماسیون اداری به اداره HSE اعلام نموده و اداره HSE با مراجع قانونی مربوطه (وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت از محیط زیست و …) تماس حاصل کرده (حضوری، تلفنی، فاکس، نامه) و خواهان دریافت آخرین ویرایش قوانین و مقررات مذکور می‌شود. در صورت تغییر، اداره HSE از طریق مکاتبه با مراجع مربوطه آخرین ویرایش الزامات قانونی را دریافت کرده و موجبات تفسیر، ابلاغ و اجرای آن را در سازمان فراهم می‌آورد.
این قوانین و مقررات در فرم فهرست الزامات قانونی به شماره HES-FO-25 ثبت می‌شود. کلیه قوانین و مقررات شناسایی شده، توسط اداره HSE به واحدهای مربوطه جهت اجرا و بکارگیری ابلاغ می‌شود.
برخی از مهم‌ترین مراجع قانونی سازمان شامل موارد زیر می‌باشند:
– سازمان حفاظت محیط زیست (اداره کل محیط زیست استان تهران)
– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره سلامت و محیط کار)
– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران)
– سازمان ملی استاندارد (اداره کل استاندارد تهران)
– شهرداری تهران
– سازمان مدیریت پسماند
– سازمان بهره‌وری انرژی ایران
– سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
– شرکت کنترل کیفیت هوا
– شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
– وزارت نیرو
– مجلس شورای اسلامی و شورای شهر
– و …
۵-۳- توزیع قوانین
پس از شناسایی و دستیابی به قوانین و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست، در صورت نیاز متن الزام قانونی از طریق اتوماسیون در اختیار واحدهای مرتبط قرار می‌گیرد در غیر این صورت الزامات قانونی در قالب اقدامات کنترلی، دستورالعمل‌ها، اطلاعیه‌ها و یا به‌صورت آموزش رو در رو در اختیار واحدها قرار می‌گیرد و در بازرسی‌ها و پایش¬ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
سایر الزامات قانونی توسط هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ابلاغ می‌شود و کلیه پرسنل سازمان موظف هستند که قوانین ابلاغ شده را به صورت کامل رعایت نمایند.
به منظور شناسایی قوانین و مقررات پس از شناسایی کلیه سازمان‌های ذی‌ربط در امور بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی، مدیر اداره HSE با هماهنگی سازمان‌های مربوطه هر سال یک‌بار از طریق مکاتبه و مراجعه به سایت مراجع قانون‌گذار یا سازمان‌های مسئول، الزامات قانونی (شامل: قوانین، استانداردها، تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و…) را دریافت کرده و پس از بررسی، آن دسته از الزاماتی را که مرتبط با مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی ناشی از فرآیندها و فعالیت‌های سازمان است، تعیین می‌نماید.
و پس از درج قوانین و مقررات قوانین و مقررات شناسایی شده در فرم فهرست الزامات قانونی به شماره HSE-FO-25 توسط مدیر اداره HSE، فرم مذکور به واحدهای مربوطه جهت اجرا و بکارگیری ابلاغ می‌شود.
۵-۴- ارزیابی انطباق با قوانین و سایر الزامات
پس از دریافت قوانین برای اولین بار و یا به‌روزآوری قوانین موجود و ابلاغ قوانین به واحدهای مرتبط سازمان، اداره HSE با همکاری معاونت‌های مرتبط اقدام به ارزیابی انطباق می‌نماید. مطابق با فرم فهرست الزامات قانونی به شماره HSE-FO-25، کلیه قوانین از بعد قابلیت انطباق عملکرد سازمان با الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست بررسی و در فرم مذکور ثبت می‌گردد. در صورت عدم انطباق، اقدام اصلاحی لازم توسط واحد مربوطه یا اداره HSE تعیین و شماره آن در فرم مذکور ثبت می‌گردد.
پس از شناسایی و تفسیر و ابلاغ به واحدهای مربوطه، این الزامات از طریق روش‌های مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند و گزارش ارزیابی دستیابی به الزامات قانونی و سایر الزامات و انطباق الزامات آن به عنوان ورودی جلسه بازنگری مدیریت به نماینده مدیریت یا مدیر اداره HSE ارسال می‌گردد.
۵-۴-۱- الزامات قابل اندازه‌گیری
الزامات قانونی قابل اندازه‌گیری مواردی هستند که دارای یک پارامتر کمی هستند. به طور مثال قانون حدود مجاز تماس شغلی صدا که نباید از یک حد معین بیشتر باشد.
جهت ارزیابی انطباق این دسته از الزامات با توجه به اینکه اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار و پارامترهای زیست‌محیطی به صورت ادواری مطابق با دستورالعمل اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار به شماره HSE-WI-20 مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرند لذا در گزارش مربوطه می‌بایست نتایج با استاندارد مربوطه مقایسه شده و انطباق یا عدم انطباق آن مشخص گردد.
۵-۴-۲- الزامات غیرقابل اندازه‌گیری
با توجه به اینکه هیچ‌گونه ابزار اندازه‌گیری در خصوص رعایت این الزامات وجود ندارد، جهت ارزیابی انطباق این قوانین می‌بایست از چک‌لیست‌های تهیه شده بر اساس متن الزامات قانونی استفاده نمود. این چک‌لیست‌ها بر اساس اهمیت و وضعیت موجود در دوره‌های زمانی از پیش تعریف شده با مراجعه به محل‌های مربوطه و بررسی شرایط واقعی تکمیل می‌گردند. در نهایت اداره HSE به صورت سالیانه نسبت به جمع‌بندی نتایج و تهیه یک گزارش جامع اقدام می‌نماید.
۵-۵- بروز رسانی قوانین و سایر الزامات
گردآوری اولیه قوانین بهداشت، ایمنی و محیط زیست توسط مدیر اداره HSE انجام شده و سالانه یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
در ابتدای هر سال اعضای کارگروه‌های تخصصی HSE با مراجع قانونی مشخص شده در فهرست مراجع قانونی ارتباط برقرار کرده و در مورد آخرین ویرایش قوانین و مقررات پیگیری می‌نمایند و در صورت تغییر، اقدام به دریافت آخرین ویرایش کرده و در غیر این صورت عدم تغییر را به اطلاع مدیر اداره HSE می‌رسانند. در صورت نیاز و اطلاع از تغییرات در طول سال برای به روز رسانی قوانین از طریق مکاتبه با سازمان‌های مسئول، موجبات تفسیر، ابلاغ، پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها فراهم می‌گردد و تغییرات در فرم فهرست الزامات قانونی به شماره HSE-FO-25 ثبت می‌گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *