چارچوب و استانداردهای مستند سازی در سیستم های مدیریتی

چارچوب و استانداردهای مستند سازی در سیستم های مدیریتی

تهيه كنندگان : بابك اميني نيا – عزيز مقامي نيا –فرامرز قهرمانلو- حميد دارابي – محسن نجاتي

ikmages